Winterbladkool

Winterbladkool als vanggewas na maïs

In het kader van de mestwetgeving die sinds 2006 van kracht is, zijn boeren op zand- en lössgronden, na de teelt van maïs, verplicht om een vanggewas te zaaien. Hierbij dient uitgegaan te worden van gecertificeerd zaad en voldaan te worden aan het zaaiadvies wat er voor het betreffende gewas geldt. Dit om behoud en uitbetaling van de toeslagrechten niet in gevaar te brengen. Winterbladkool is één van de gewassen die op de lijst van het meststoffenbesluit voorkomt en zeer geschikt is voor inzaai na maïs. De winterbladkool rassen van Joordens behoren tot de beste en zijn opgenomen in de aanbevelende rassenlijst.

Voordelen winterbladkool

• Goedkoopste vanggewas uit de lijst van 4 toegestane soorten
• Zeer goede stikstofbinding
• Lage zaaizaadhoeveelheid
• Eenvoudig te zaaien, d.m.v. opbouwzaaimachine of kunstmeststrooier
• Goede beworteling van de bouwvoor
• Groeit bij lage temperaturen
• Rhizoctonia wordt niet vermeerderd
• Goede mate van vorstresistentie

Zaaibedbereiding

Voor een optimaal resultaat verdient het de voorkeur om de maïsstoppel eerst te ploegen alvorens te zaaien. De praktijk kiest vaak voor het opentrekken van de stoppel middels een cultivator, waarna er direct wordt gezaaid.

Winterbladkool kan gezaaid worden vanaf 1 september tot eind oktober. Uit onze eigen proeven blijkt, dat bij zaai in de tweede helft van oktober nog een goede plantopkomst gerealiseerd kan worden. Zaaiadvies is 10 kg per hectare. Winterbladkool is te zaaien met een nokkenrad zaaimachine, kunstmeststrooier of een zaaibak achterop de cultivator. Bij zaai met een kunstmeststrooier dient het zaad licht ingewerkt te worden.

Bemesting
Vanzelfsprekend is het niet nodig om het gewas te bemesten. Doel van een teelt winterbladkool is om de nog aanwezige stikstof in de grond op te nemen en over de winter te brengen ten gunste van het volggewas.

Wintervastheid

Om de stikstof daadwerkelijk over de winter heen te brengen is het belangrijk dat het gewas tijdens de winterperiode niet uitvriest. Winterbladkool heeft van nature een goede vorstresistentie.

Inwerken

Vanaf 1 februari is het toegestaan om winterbladkool in te werken. Dit kan op een aantal manieren en hangt af van de toestand van het gewas.
1) Volumineuze gewassen, langer dan 75 cm, dienen eerst gemaaid of geklepeld te worden alvorens in te werken.
2) Minder volumineuze gewassen, 20-75 cm lengte, kunnen eerst doodgespoten worden met Glyfosaat alvorens in te werken.
3) Kleine gewassen, korter dan 20 cm, kunnen zonder voorbewerken ingewerkt worden.